Kulturni manager

Komu je usposabljanje namenjeno?

Pripadnikom narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ.

Pogoji

Zahtevana je 80-odstotna udeležba v času usposabljanja. Po zaključenem usposabljanju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem usposabljanju.

Rok in način prijave

Prijave zbiramo do vključno 11. novembra 2013. Prijavite se tako, da izpolnite spletno prijavnico in priložite vaš CV (zaželena Europass oblika).

 

Uvodni (skupni) modul (20 šolskih ur)

Skupni modul služi predstavitvi širšega družbenega konteksta in problematike zaposlovanja v kulturi.

Pomen kulturnega pluralizma v družbi (12 šolskih)/ Mirna Buić, dr. Mateja Sedmak

 • osnovni koncepti, ki opisujejo heterogenost družbe in teorije kulture
 • pravice manjšin, zakonska podlaga in nacionalni programi ter politike

Zaposljivost v kulturi (8 šolskih ur)/ mag. Nevenka Bandelj, Tina Cerk

 • splošna predstavitev sektorja kulture v Sloveniji in analiza trga dela na področju kulture  
 • tipični poklici, glavni zaposlovalci, oblike in vrste zaposlitev v kulturi


Modul Kulturni manager (140 šolskih ur)

Cilj usposabljanja za profil kulturni manager je osvojitev naslednjih znanj in veščin s strani udeležencev: pravne osnove ustanovitve in delovanja različnih pravnih subjektov; osnove davčne zakonodaje, potrebne za izvajanje kulturne dejavnosti; pridobivanje sredstev za kulturne dejavnosti; vodenje in organizacija dela v timu ter druga znanja in veščine pomembne za kulturnega managerja. Vsebine in kompetence so usklajene z Nacionalno poklicno kvalifikacijo.

Pravni okviri in davčna zakonodaja (32 šolskih ur)/ mag. Armand Faganel

 • pravni okvirji ustanovitve in delovanja pravnih subjektov (s.p., zavod, društvo, organizacija, zveza)
 • vrste pravnih oseb
 • pravni akti in drugi dokumenti pravnih oseb (zasebnega prava)
 • struktura pravnih oseb (zasebnega prava)
 • status so.p. in njegova pridobitev
 • status društva in drugih pravnih oseb zasebnega prava, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture in njegova pridobitev
 • davčna zakonodaja – obdavčitev

Vodenje organizacije (32 šolskih ur)/ Vid Tratnik

 • management in menedžer ter menedžment v kulturi
  trženje
 • leadership – vodenje in motivacija, principi, stili/načini in veščine vodenja
 • organizacijska kultura, politika in struktura
 • človeški viri (kadrovanje, tim, mentorstvo, komunikacija)
 • strateško načrtovanje in razvoj organizacije
 • finančni management

Projektno vodenje v kulturi (36 šolskih ur)/ Borut Jerman

 • projekt in projekt v kulturi
 • faze projekta (načrtovanje, implementacija, nadziranje in evalvacija)
 • izbira in vodenje tima
 • delo s partnerji 
 • nadziranje in evalvacija
 • upravljanje s časovnimi, finančnimi in materialnimi sredstvi; ekonomika projekta
 • komuniciranje

Pridobivanje sredstev v kulturi (32 šolskih ur)/ mag. Armand Faganel

 • pridobivanje sredstev za delovanje na področju kulture
 • okvirne politike in podpora
 • povezave med dajalci sredstev in kulturo: interesi dajalca, interesi prosilca, skupni interesi, javni interes, zasebni interes
 • vrste in viri sredstev
 • značilnosti posameznih razpisov: primeri in potek prijave
 • management pridobivanja sredstev: želene veščine in njihov razvoj
 • prošnje za donatorska in sponzorska sredstva

Vidnost kulturnih dogodkov (8 šolskih ur)/ Kaja Cunk

 • osnovne oblike obveščanja javnosti
 • vloga socialnih omrežij pri informiranju javnosti in omejitve
 • izbor in uporaba ustreznega načina obveščanja javnosti v praksi
 • osnovne zakonitosti medijev